VALENCIÀ (JQCV)

DESCRIPCIÓ GLOBAL DEL CURS

Aquest curs té com a objectiu principal l’assoliment, per part dels estudiants, del nivell d’usuari experimentat avançat de valencià, nivell que quedarà certificat amb la superació de la prova plantejada per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i l’obtenció del títol C2 en Valencià segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

L’obtenció d’aquest títol certifica l’assoliment, per part de l’estudiant, del màxim nivell d’ús i domini lingüístic, de manera que s’acredita que l’usuari por «expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i produir un discurs, oral o escrit, adequat al des-tinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació», tal i com reconeix la pròpia JQCV en el seu descriptor global de nivell.

CURS

El curs complet és de setembre a juny tot i que és possible l’incorporació en qualsevol menusalitat inclòs si és fà efectiva a la meitat del mes.   

MATÍ

DIMARTS I DIJOUS 10:00-12:00

VESPRADA

DIMARTS I DIJOUS 16:45-20:45

 

CURS INTENSIU
DILLUNS 10:00-12:00

DIMECRES 11:00-13:00

(4 HORES SETMANALS)

CONVOCATÒRIA

JUNTA QUALIFICADORA

 

Inscripció per a fer les proves

La inscripció serà via telemàtica en el web específic de la JQCV per a les proves de certificació, que s’activarà de manera progressiva en diferents dates segons els nivells.

El primer període de matriculació telemàtica, que s’obrirà entre el 2 i el 5 de maig, serà el dels llenguatges específics. Del 26 al 30 de juny, els dos inclosos, s’obrirà la matriculació telemàtica dels nivells A2, B1 i B2.

Tant en el cas dels llenguatges específics com en els nivells A2, B1 i B2, la matrícula telemàtica es farà sense necessitat de petició prèvia de torn. És a dir, que les persones aspirants s’hi inscriuran i faran el pagament de les taxes, de manera que quedaran automàticament matriculades. Aquesta tramitació es podrà fer en la plataforma web de les proves.

Sol·licitud de torn de matrícula dels nivells C1 i C2

En el cas dels nivells C1 i C2, les persones aspirants han de fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació. Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn es trobaran en la plataforma web de les proves.

La sol·licitud de torn de matrícula del C1 estarà disponible des de les 9.00 hores del dijous 6 de juliol fins a les 9.00 hores del dilluns 10 de juliol, o fins que s’esgoten els torns. En el cas del C2, els torns es podran demanar des de les 10.00 hores del 6 de juliol fins a les 10.00 hores del 10 de juliol, o fins que s’esgoten els torns.

Les persones aspirants amb torn assignat dels nivells C1 i C2 hauran de realitzar la matrícula telemàtica en la data i la franja horària que se’ls haja assignat.

OBJECTIUS PER ÀREES

Comprensió oral:

La realització i assistència a aquest curs suposarà l’obtenció, per part de l’estudiant, de les des-treses orals necessàries per que puga comprendre sense dificultat qualsevol altre parlant de la llengua i qualsevol tipus de parla, siga quin siga el ritme, el registre i la intenció amb què s’arti-cule, tant si es tracta de converses cara a cara com vehiculades a través de mitjans de comunica-ció, i encara que es parle amb un accent o varietat lingüística diferent de la pròpia.

Comprensió oral:

Aquest curs també suposarà l’obtenció de les habilitats requerides per que l’estudiant demostre que és capaç de comprendre i interpretar qualsevol forma de llenguatge escrit, incloent-hi mate-rials de gran exigència acadèmica i cognitiva, textos literaris o no literaris, abstractes i estructu-ralment complexos o rics en expressions col·loquials, i apreciar distincions subtils d’estil.

Expressió i interacció orals:

A més a més, s’obtindran les destreses necessàries per que l’estudiant puga demostrar que sap expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, amb una elocució pròpia dels registres més formals i distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes, i que sap adaptar el seu discurs al dels interlocutors.

Expressió i interacció escrites:

L’estudiant també serà capaç de demostrar que pot escriure textos complexos de manera clara i fluida, amb un estil apropiat i eficaç i una estructura lògica que ajude el destinatari a trobar-ne els punts importants. A més, ha de poder interactuar per escrit amb facilitat i habilitat i saber captar els matisos implícits de l’interlocutor i fer-hi al·lusions.

Estructures lingüístiques:

Per últim, al llarg del curs l’estudiant obtindrà els recursos necessaris per demostrar que té un domini exhaustiu, correcte i altament fiable de les estructures lingüístiques, sense manifestar cap tipus de limitació per a formular, amb un lèxic precís i ric, el seu pensament, tot eliminant l’ambigüitat i ajustant els recursos expressius al grau de formalitat i a les exigències específi-ques d’una sèrie molt extensa de gèneres discursius.

CONTINGUTS

Aquest curs versarà sobre aquells continguts que la JQCV marca com a elementals per a la su-peració de la prova, encara que creiem que, tot i que la finalitat del curs és la superació i l’obten-ció del títol de C2 en Valencià, l’objectiu principal d’aquest ha de ser l’aprenentatge i posada en valor de la nostra llengua i cultura.

Continguts temàtics i comunicatius:

L’estudiant assolirà, com a mínim, el coneixement dels següents apartats lexico-semàntics, de manera que al finalitzar aquest curs coneixerà el vocabulari relacionat amb cadascuna d’aques-tes àrees temàtiques, sabent-ne el seu significant i podent emprar-lo tant en àmbits parlats com escrits de forma adequada i correcta.

1. Relacions personals i socials
 • Entendre tota mena d’intercanvis comunicatius d’àmbit privat i social.
 • Produir intercanvis comunicatius tenint en compte les estructures pròpies de cada situació i gènere en àmbits generals i especialitzats.
2. Habitatge, llar i entorn
 • Descriure les fases de construcció d’un habitatge i par-ticipar en transaccions de compravenda, lloguer i inter-canvi de cases.
 • Descriure i opinar sobre processos de restauració i de-coració d’un habitatge i materials i eines que s’hi utilit-zen. Instal·lacions i característiques de l’habitatge.
 • Ampliar el lèxic relacionat amb l’entorn: denomina-cions de llocs, paisatges i zones urbanes i rurals.
3. El món del treball
 • El treball i l’activitat professional: caracteritzar el tre-ball i les relacions professionals d’un sector productiu.
 • Establir les dinàmiques de l’economia mundial actual (globalització i efectes sobre el món del treball).
 • Descriure les condicions laborals. Remuneració i drets laborals, acomiadaments i desocupació, seguretat en el treball.
4. Alimentació i restauració
 • Conèixer i caracteritzar amb el lèxic apropiat els ali-ments bàsics i els components alimentaris per tal de se-guir una dieta sana.
 • Descriure la simptomatologia dels trastorns alimentaris més coneguts i les causes que els provoquen. Les al·lèr-gies bàsiques i els productes al·lèrgens que les provo-quen.
 • Anomenar i descriure receptes i plats propis i d’altres cultures.
 • Denominacions d’establiments d’hostaleria.
5. Temps lliure, oci i turisme
 • Conèixer diferents tipus d’esport i les condicions per a practicar-los: llocs on es practiquen, material necessari, persones que hi participen, regles del joc, etc.
 • Organitzar activitats culturals i actes socials i partici-par-hi: llocs on es celebren, lèxic relacionat, profes-sions relacionades, accions relacionades…
 • La industria del turisme. Llocs d’interès per valor pai-satgístic, cultural o gastronòmic, professions relaciona-des, allotjament, instal·lacions, serveis…
6. Mitjans de comunicació
 • Comprendre i produir textos de qualsevol gènere o pro-grama de premsa (escrita i digital), ràdio o televisió: no-tícies, opinió, entrevistes, entreteniment, documentals, concursos, etc.
 • Fer evidents les noves pràctiques informatives i d’entre-teniment en l’entorn digital i d’Internet.
 • Conèixer i descriure els aparells i accessoris tecnolò-gics i els usos adequats d’aquests.
7. Salut i cures físiques i assistència social
 • Descriure els estats de salut: malalties i simptomatolo-gia, llenguatge relacionat amb les proves mèdiques, medicaments…
 • Actuar en casos d’accidents i lesions: assistència sani-tària, centres hospitalaris i personal sanitari, discapaci-tats, assegurances mèdiques…
 • Descriure sistemes i processos d’assistència social: atenció en llars de jubilats, centres de dia i entorns cul-turals i d’entreteniment per a gent major i gent amb dis-capacitats.
 • Establir els paràmetres d’higiene i atenció corporal: es-tètica, cura de la roba.
8. Entorn cultural i activitats artístiques
 • Conèixer les professions relacionades amb entorns cul-turals: gestió i dinamització, creació, intercanvis d’ex-periències.
 • Conèixer les disciplines i qualitats artístiques: música i dansa, arquitectura, escultura i pintura, literatura, foto-grafia, cine i teatre, etc. Passat i present.
9. Activitats comercials i transaccionals
 • Interactuar en l’activitat comercial: tipus de botigues, productes, descripció d’espais, intercanvis comunica-tius, etc.
 • Conèixer els mitjans de pagament i descomptes. Com-pres per Internet.
 • Fer una descripció detallada de les peces, materials, ac-cessoris, etc., dels productes: roba, electrodomèstics, informàtica, etc.
10. Educació i formació continuada
 • Descriure el sistema educatiu i el personal d’institucions educatives.
 • Descriure les diferents etapes del sistema educatiu: Educació Primària, Secundària, estudis universitaris i superiors.
 • Conèixer les assignatures o àrees i les activitats acadè-miques d’avaluació: tipus de proves d’avaluació, quali-ficació i certificació.
 • Conèixer les titulacions.
11. Béns i serveis. Economia i industria
 • Actuar en diferents serveis privats i públics: bancs, cor-reus, reciclatge de fem, policia, hospitals, etc. Ajudes socials.
 • Descriure el sector de les finances i la borsa: economia i diners, mercat financer.
 • Conèixer l’organització interna d’entitats i empreses: ti-pus d’empresa i organització, situació de l’empresa.
 • Conèixer els diferents sectors productius: construcció, indústria pesant i lleugera, serveis, sector agropecuari i pesca.
12. Medi físic i sostenibilitat
 • Medi ambient: conceptes generals.
 • Descriure els efectes de les catàstrofes mediambientals. Establir les causes del canvi climàtic i opinar sobre les solucions aportades per a reduir-ne l’impacte.
 • Fonts d’energia i sostenibilitat.
13. Política i societat
 • Estructura política del país. Càrrecs polítics. Adminis-tració i institucions públiques.
 • Conèixer els partits polítics del país de la llengua i qui-nes opinions ideològiques representen.
 • Descriure sobre els esdeveniments rellevants de la his-tòria recent del país i opinar-hi.
 • Debatre sobre la posició simbòlica de les classes so-cials.
 • Conèixer l’organització i la tasca de les altres organitza-cions públiques i privades (ONG, organitzacions sense ànim de lucre).
14. Llengua i comunicació
 • Conèixer el lèxic relacionat amb l’aprenentatge d’un idioma. Metallenguatge.
 • Caracteritzar les diferents famílies lingüístiques del món, els idiomes més pròxims a l’aprenent per proce-dència i els de l’entorn de vida.
 • Conèixer els mitjans de comunicació aplicats a la for-mació.
 • Establir els elements propis del llenguatge gestual.
CONTINGUTS LINGÜISTICS

L’estudiant coneixerà i serà capaç de dominar cadascuna de les següents àrees lingüístiques, sent capaç d’usar-les de forma correcta, tant en un àmbit oral com un escrit.

 • Fonètica, elocució i ortografia: l’estudiant tindrà coneixement dels criteris de l’elocució estàndard del valencià, a més de conèixer aquells casos que no segueixen la norma general; coneixerà els fenòmens que s’hi donen de fonètica sintàctica, a més de realitzar la pronun-cia correcta d’aquelles paraules que requereixen desplaçament accentual en l’elocució for-mal. Serà capaç d’entonar adequadament oracions per tal d’expressar matisos subtils de significat. D’altra banda, coneixerà el sistema vocàlic i consonàntic valencià, de manera que podrà pronunciar correctament. Es treballarà la pronuncia correcta de les síl·labes, dif-tongs, hiats i vocals en valencià; coneixerà els diversos fenòmens de vocalisme que hi ha en el valencià, a més de pronunciar, de forma correcta, l’obertura o tancament de les vocals. A més, l’estudiant coneixerà les normes ortogràfiques en relació a l’accentuació i la dièresi, a més de les excepcions d’aquestes normes. També es treballaran les normes relatives a l’a-postrofació i els casos de contracció i de contracció especial. Per últim, es treballaran as-pectes referents als convencionalismes ortogràfics, com l’ús de majúscules i minúscules, signes de puntuació, abreviacions i criteris d’us d’aquests convencionalismes.

 

 • Morfosintaxi:
  • Gènere i nombre del substantiu i l’adjectiu. Coneixement dels contrastos de gènere i nombre entre el valencià i el castellà. Coneixement i ús de la flexió nominal i adjectival.
  • Coneixement i ús normatiu dels determinants i dels diversos tipus de determinant.
  • Coneixement i ús normatiu dels pronoms forts i febles, i les funcions sin-tàcitques els corresponen, a més de les variacions d’ús segons el registre. Ús i fun-cions gramaticals dels pronoms relatius i interrogatius.
  • Coneixement dels diversos tipus de quantificadors i ús normatiu.
  • Coneixement de les diverses preposicions en valencià, i els seus usos particulars i excepcionals. Solucions als usos impropis de les preposicions i ús genuí de les preposicions en la fraseologia.
  • Coneixement i ús normatiu dels diversos tipus d’adverbi i les seues par-ticularitats. Ús formal de certs adverbis i lexicalització en locucions adverbials.
  • Conjuncions i altres connectors. Coneixement de les propietats i usos de les con-juncions i altres connectors i substitució de les interferències i calcs lingüístics. Ús normatiu de les conjuncions que presenten problemàtica.
  • Coneixement i ús normatiu de la conjugació verbal.

 

 • Lèxic i semàntica. L’estudiant assolirà el coneixement dels següents aspectes del lèxic i la semàntica del valencià:
  • Creació lèxica: parasíntesi, neologismes, calcs i habilitació.
  • Expressions idiomàtiques i col·loquials. Metàfores lexicalitzades.
  • Precisió lèxica. Interferències lèxiques: barbarismes i préstecs.
  • Relacions semàntiques.
  • Paraules tabú, eufemismes i disfemismes.
  • Formació del lèxic.
  • Registres i varietats lingüístiques: històrica, geogràfica, social i funcional. Models de llengua.
  • Semàntica pragmàtica: substitucions, pressuposicions, sobreentesos, interferències, ironia. Usos lèxics figurats: comparació, metàfora, metonímia, sinècdoque…

Si deseas ampliar la información sobre esta página
contacta con nosotros desde aquí

Contacta
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad